Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Nõuded kontrabassiõpilastele

Konkurss kontrabassiõpilastele toimub kahes kategoorias (A- ja B-kategooria).
Mõlemas kategoorias toimub konkurss kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.
Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalisest piirangust.

Konkursi vanuserühmad ja kavade pikkused on A- ja B-kategoorias järgmised:
I vanuserühm (sündinud 2014 või hiljem) – kava pikkus kuni 4 minutit;
II vanuserühm (sündinud 2011–2013) – kava pikkus kuni 7 minutit;
III vanuserühm (sündinud 2007–2010) – kava pikkus kuni 10 minutit.

 

A-kategooria repertuaar

Regionaalne voor
Esitatakse kaks vabalt valitud teost.

Vabariiklik voor
Esitatakse suurvorm või osa(d) suurvormist. 
Suurvormiks loetakse kontsertiino, kontsert, sonaat ja variatsioonid.

Vabariiklikus voorus ei esitata regionaalses voorus mängitud teoseid.


B-kategooria repertuaar

Regionaalne voor
Esitatakse kaks vabalt valitud teost.

Vabariiklik voor
Esitatakse sama kava, mis regionaalses voorus.

 

Reglement

1. Üldsätted
1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Tšellofestivalid MTÜ (ECF) koostöös Eesti Muusikakoolide Liiduga (EML)
1
.2. Konkursil võivad osaleda EML-i liikmeks olevate muusikakoolide põhiastme õpilased.
1.3. Õpilased jaotatakse vanuserühmadesse sünniaasta järgi. Vanuserühmad on leitavad konkursi nõuetest.
1.4. ECF-i juhatusel on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

2. Konkursi ülesehitus
2.1. Konkurss toimub kahes voorus: 
       1. esimene ehk regionaalne voor;
       2. teine ehk vabariiklik voor.
2.1.1. Regioonid on jaotatud järgmiselt:
       1. Tallinn;
       2. Tartu, Lõuna-Eesti;
       3. Loode-Eesti, Virumaa, Lääne-Pärnu.
Täpsem teave regioonide kohta on leitav https://muusikakoolid.ee/et/liidust/emli-regioonid.
2.2. Konkurss toimub kahes kategoorias:
       1. A-kategooria;
       2. B-kategooria.
2.3. Konkurss toimub kindlaks määratud vanuserühmade arvestuses, mis on välja toodud konkursi nõuetes.
2.4. Iga vanuserühma esinemisjärjekord on nooremast vanemani.
2.5. Regionaalsed ja vabariiklikud voorud korraldatakse üldjuhul avaliku kontserdi vormis.
2.6. Kui vääramatu jõu tõttu pole võimalik konkurssi avaliku kontserdina korraldada, toimuvad regionaalsed ja/või vabariiklikud voorud videokonkursina. Lähtudes hetkeolukorrast, antakse videokonkursi toimumisel korralduslikud juhised jooksvalt.
2.7. Konkursist osavõtja saatepartii peab olema esitatud elavas ettekandes, mitte salvestatud fonogrammina.
2.8. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus.

3. Regionaalsete voorude korraldus
3.1. Regionaalsest voorust võivad osa võtta kõik konkursil osaleda soovivad õpilased. Osalemiseks tuleb osalejal end konkursile registreerida Eesti Muusikakoolide Liidu kodulehel ajavahemikus 07.02–06.03.2024 ja tasuda registreerimise käigus osavõtutasu 15 €. Osalemisest loobumise korral osavõtutasu ei tagastata.
3.2. Toimumise ajad ja kohad: 
       1. Tallinna regiooni konkurss toimub Tabasalu Muusika- ja Kunstikoolis 22.03.2024;
       2. Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni konkurss toimub Nõo muusikakoolis 21.03.2024;
       3. Loode-Eesti, Virumaa ja Lääne-Pärnu regiooni konkurss toimub Paide muusikakoolis 20.03.2024.
3.3. Peale registreerumist ei saa vahetada juba valitud kategooriat ja vanuserühma.
3.4. Regionaalsete voorude žürii on kolmeliikmeline. Žüriiliikmeteks valitakse eksperdid, kelle enda õpilased vastaval konkursil ei osale.
3.5. Žürii hindab esitusi käesolevat reglementi, konkursi nõudeid ja hindamisjuhendit järgides. Žürii otsus on lõplik.
3.6. Regionaalse vooru laureaadid pääsevad edasi vabariiklikku vooru. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

4. Vabariikliku vooru korraldus
4.1. Vabariiklikus voorus osalevad ainult regionaalsest voorust edasi pääsenud õpilased.
4.2. Vabariiklik voor toimub Keila muusikakoolis 05.04.2024.
4.3. Vabariikliku vooru žürii on kolmeliikmeline. Žürii moodustatakse korraldustoimkonna valitud liikmetest.
4.4. Žürii hindab esitusi käesolevat reglementi, konkursi nõudeid ja hindamisjuhendit järgides. Žürii otsus on lõplik.
4.5. Vabariikliku vooru võitjad pääsevad esinema „Parim noor instrumentalist 2024“ lõppkontserdile.