Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2023“

Reglement

1. Üldsätted
1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Muusikakoolide Liit (EML) koostöös erialaliitudega ja regioonide liikmeskoolidega.
1.2. Konkurss korraldatakse EMLi liikmeks olevate muusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.
1.3. 2023. aastal toimub konkurss järgnevatel erialadel: klaver, klavessiin, orel, plokkflööt, flööt, klarnet, saksofon, oboe, fagott, metsasarv, trompet ja madalad vaskpillid.
1.4. Õpilaste vanust arvestatakse konkursiaasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2023).
1.5. Väljastpoolt EMLi on osalustasu 50 eurot osaleja kohta. Arve esitab EML, mis tuleb tasuda enne vabariikliku vooru toimumist.
1.6. EMLi juhatusel on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

2. Konkursi struktuur
2.1. Konkurss on kaheastmeline:
2.2.1 esimene voor ehk regionaalne voor
2.2.2 teine voor ehk vabariiklik voor
2.2. Klavessiini, oreli, plokkflöödi, oboe, fagoti ja metsasarve konkurss toimub üheastmeliselt ainult vabariikliku vooruna.
2.3. Klavessiini, plokkflöödi, flöödi, klarneti, saksofoni, oboe, fagoti, metsasarve, trompeti ja madalate vaskpillide konkurss toimub ühes kategoorias.
2.4. Klaveri ja oreli konkurss toimub kahes kategoorias – A ja B-kategooria.
2.5. Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele sellele instrumendile kindlaks määratud vanusegruppide arvestuses, mis on eraldi välja toodud vastava instrumendi konkursi nõuetes.
2.6. Konkursi nõuded ning kohustuslike palade noodid pannakse EMLi kodulehele üles hiljemalt 10.10.2022
2.7. Regionaalsed ja vabariiklikud voorud korraldatakse üldjuhul avaliku kontserdi vormis.
2.8. Kui vääramatute jõudude tõttu pole võimalik konkurssi avaliku kontserdina korraldada, toimuvad regionaalsed ja/või vabariiklikud voorud videokonkursina. Lähtudes hetkeolukorrast antakse videokonkursi toimumisel korralduslikud juhised jooksvalt.
2.9. Konkursist osavõtja saade peab olema elavas ettekandes, mitte salvestatud fonogrammina.
2.10. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus.
2.11. Klavessiinikonkursi IV ja V vanuserühmas ning orelikonkursil võib kava esitada noodist.

 

3. Regionaalsete voorude korraldus
3.1. Regionaalsete voorude korraldamine toimub vastava regiooni koolide omavahelise kokkuleppe alusel või koostöös teiste regioonidega.
3.2. Regionaalsest voorust võivad osa võtta kõik konkursil osaleda soovivad õpilased. Osalemiseks tuleb osalejal end konkursile registreerida regioonivooru korraldava kooli juures.
3.3. Peale registreerumist ei saa vahetada juba valitud kategooriat ja vanuserühma.
3.4. EML edastab korraldavatele koolidele konkursi korraldamiseks vajalikud materjalid (võimalike žüriiliikmete nimekiri, registreerimisleht, žürii tööks vajalike tabelite põhjad jms) hiljemalt 11.01.2023
3.5. Regionaalse konkursi žürii koosneb kolmest liikmest, kellest kaks tuleb valida vastava erialaliidu poolt koostatud nimekirjast.
3.6. Kui regionaalsel konkursil (v.a klaveri erialal) jääb osalejate arv alla 20, võib žürii koosneda kahest liikmest, kes on valitud vastava erialaliidu poolt koostatud nimekirjast.
3.7. Žüriiliikmeteks tuleb valida eksperdid, kelle enda õpilane vastaval konkursil ei osale.
3.8. Regionaalset vooru korraldav kool annab EMLi juhatusele žürii koosseisu teada hiljemalt nädal aega enne regioonivooru toimumist.
3.9. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.
3.10. Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, välja arvatud 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.
3.11. Regionaalset konkurssi korraldav kool edastab regioonikonkursi tulemused EMLile hiljemalt 12 (kaksteist) päeva enne lõppvooru toimumist.
3.12. EML toetab regionaalset konkurssi korraldavat kooli a´10 (kümme) eurot õpilase kohta (EML juhatuse otsus 27.09.2022). Tasumine toimub peale regionaalse konkursi toimumist konkurssi korraldanud kooli poolt esitatud arve alusel.

4. Vabariiklike voorude korraldus
4.1. Konkursi vabariiklikud voorud korraldab EML koostöös erialaliitude ja konkursi toimumiskohaks olevate koolidega.
4.2. Vabariiklikes voorudes osalevad ainult regionaalsest voorust edasi pääsenud konkursandid.
4.3. Vabariiklike voorude žürii koosneb sõltuvalt konkreetsel pillil osalevate õpilaste arvust kas kahest või kolmest liikmest. Žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetest, vajadusel kaasatakse rahvusvahelised esindajad.
4.4. Vabariiklikes voorudes lähtub žürii käesolevast reglemendist, vastava eriala konkursi nõuetest ning konkursi hindamisjuhendist.
4.5. Plokkflöödi ja metsasarve konkursi žürii töös osalevad kõik õpetajad, kelle õpilased konkursist osa võtavad ning lähtutakse oma hindamisnõuetest.
4.6. Vabariiklikes voorudes osalejatele vahetult peale vooru toimumist tulemuste teatamisel trükitud tänukirju ja diplomeid ei väljastata. Laureaatidele (I-III koht), nende õpetajatele ning kontsertmeistritele antakse diplomid ja tänukirjad üle lõppkontserdil. Ülejäänud osalejatele, nende õpetajatele ning kontsertmeistritele saadetakse diplomid ja tänukirjad osaleva kooli e-mailile.