Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss

"Parim noor instrumentalist 2020"
Reglement

1. Üldsätted

     1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Muusikakoolide Liit (EML) koostöös erialaliitudega ja regioonide liikmeskoolidega.
     1.2. Konkurss korraldatakse EMLi liikmeks olevate muusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.
     1.3. 2020. aastal toimub konkurss järgnevatel erialadel: akordion, viiul, vioola, tšello, kontrabass, kitarr, löökpillid ja kannel.
     1.4. Õpilaste vanust arvestatakse konkursiaasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2020).
     1.5. Väljastpoolt EML-i on osalustasu 50 eurot osaleja. Arve esitab EML, mis tuleb tasuda enne vabariikliku vooru toimumist.

2. Konkursi struktuur

     2.1. Konkurss on kaheastmeline:
          2.2.1 esimene voor ehk regionaalne voor
          2.2.2 teine voor ehk vabariiklik voor
     2.2. Akordioni-, kitarri-, kandle- ja löökpillide konkurss toimub ühes kategoorias.
     2.3. Keelpillide (viiul, vioola, tšello, kontrabass) konkurss toimub kahes kategoorias – A ja B-kategooria.
     2.4. Konkurss toimub eraldi erinevate instrumendi õpilastele sellele instrumendile kindlaks määratud vanusegruppide arvestuses, mis on eraldi välja toodud vastava instrumendi konkursinõuetes.
     2.5. Regionaalsed ja vabariiklikud voorud korraldatakse avaliku kontserdi vormis.
     2.6. Konkursist osavõtja saade peab olema elavas ettekandes, mitte salvestatud fonogrammina.
     2.7. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus (v.a. löökpillide konkursil väikesel trummil esitatud teosed).

3. Regionaalsete voorude korraldus

     3.1. Regionaalsete voorude korraldamine toimub vastava regiooni koolide omavahelise kokkuleppe alusel või koostöös teiste regioonidega.
     3.2. Regiooni voorust võivad osa võtta kõik konkursil osaleda soovivad õpilased. Osalemiseks tuleb osalejal end konkursile registreerida regiooni vooru korraldava kooli juures.
     3.3. Regionaalse konkursi žürii koosneb vähemalt 3 liikmest, kellest kaks tuleb valida vastava erialaliidu poolt koostatud nimekirjast.
     3.4. Žüriiliikmeteks tuleb valida eksperdid, kelle enda õpilane vastaval konkursil ei osale.
     3.5. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.
     3.6. Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru v.a. akordioni ja kandle konkursi 0-vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.
     3.7. EML edastab korraldatavatele koolidele konkursi korraldamiseks vajalikud materjalid (võimalike žüriiliikmete nimekiri, registreerimisleht, žürii tööks vajalike tabelite põhjad jms) hiljemalt 13.01.2020.
     3.8. Peale registreerumist ei saa vahetada juba valitud kategooriat ja vanuserühma.

4. Vabariiklike voorude korraldus

     4.1. Konkursi vabariiklikud voorud korraldab EML koostöös erialaliitude ja konkursi toimumiskohaks olevate koolidega.
     4.2. Vabariiklikes voorudes osalevad ainult regiooni voorust edasi pääsenud konkursandid.
     4.3. Vabariiklike konkursside žürii koosneb vähemalt 3 liikmest ning see moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetest. Vajadusel kaasatakse rahvusvahelised esindajad.
     4.4. Vabariiklikes voorudes lähtub žürii käesolevast reglemendist, vastava eriala konkursi nõuetest ning konkursi hindamisjuhendist.