Noor Instrumentalist

Toetusprogramm projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Tuuba_lähivaade

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal esmakordselt programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Varasematel aastatel oli analoogne
toetusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektide taotlusvoor, mis lõpetas tegevuse pärast 2018. aasta taotlusvooru toimumist.

2024. aasta taotlusvoor

Projektitoetuse programmi "Noor Instrumentalist" 2024 I taotlusvooru tulemused

Projektitoetuse programm "Noor Instrumentalist" 2024. aasta taotlusvoor on avatud perioodil
1. veebruar kuni 1. märts. Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kauduTaotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: projektitoetuse programmi Noor Instrumentalist 2024. a I taotlusvooru statuut

Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 21 päeva peale taotlusvooru lõpptähtaega. Tulemused tehakse teatavaks e-kirja teel ning EMLi kodulehel. Toetuse saajatega võetakse eraldi ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

Aruandlus
Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 30. september 2024. Aruande esitamiseks laadige alla aruandevorm 2024, täitke see ära ning saatke aadressile noorinstrumentalist@gmail.com.

 

Taotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: projektitoetuse programmi Noor Instrumentalist 2024. a I taotlusvooru statuut

- Toetuse saajateks võivad olla juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse
   ametiasutused
- Projekt oodatav mõju peab olema vähemalt maakonnaülene
- Projekt toimumisaeg on kõige varem 01.02.2024 ja hiljemalt 31.08.2024.
   See on ajavahemik, mille sees algavad ja lõppevad projekti tegevused ning tekivad projekti
   teostamiseks vajalikud kulud. Selles ajavahemikus peavad olema tehtud kõik projektiga kaasnevad
   kulud.
- Projekti hiliseim elluviimise aeg on 31. august 2024
- Taotlusvooru on oodatud projektid, mis on suunatud pillimänguga tegelevate laste/noorte
   muusikalise taseme tõstmiseks ja õppe mitmekesistamiseks ja arendamiseks.
   Sellisteks projektideks on eelkõige:
       - konkursside korraldamine
       - õppelaagrite, koolituste ja meistriklasside korraldamine
       - uute metoodiliste õppevahendite välja andmine ja tellimine s.h helilooming
- Maksimaalne eraldatav toetussumma on 2000 € kusjuures oma-/kaasfinantseering peab
   olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest
- Toetatavad tegevused (abikõlblikud kulud) on:
       - sündmuse korraldamise tehnilised kulud (ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu);
       - juhendajate, koolitajate ja žüriiliikmete reisi- ja majutuskulu;
       - töötasu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
       - infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
       - reklaamikulu.
- Abikõlblikud kulud ei ole:
       - instrumentide, inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
       - osalejate (õpilaste) reisi, toitlustus ja majutuskulu;
       - tasu projektijuhtimise ja muu organisatoorse töö või teenuse eest;
       - stipendiumite ja preemiate maksmised ning kingituste (s.h. auhindade) soetamine;
       - osavõtutasu.

 


Logo

Noor Instrumentalist_logo

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm).

Arhiiv

Infot toetusprogrammi kohta:

Katreen Hirvoja
EML-i projekti- ja kommunikatsioonijuht
noorinstrumentalist@gmail.com

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.
 HTM logo