Noor Instrumentalist

Toetusprogramm projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Tuuba_lähivaade

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal esmakordselt programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Toetusprogramm "Noor Instrumentalist" elluviimiseks on planeeritud igal aastal korraldada üks taotlusvoor. Varasematel aastatel oli analoogne toetusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektide taotlusvoor, mis lõpetas tegevuse pärast 2018. aasta taotlusvooru toimumist.

2021. aasta taotlusvooru toetuse saajad on selgunud!

"Noor Instrumentalist" 2021. aasta taotlusvoor oli avatud perioodil 09. märts kuni 23. märts. Taotlusi sai esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu.

Toetuse saajad on leitavad hindamiskomisjoni  protokollist: "Noor Instrumentalist" toetuse saajad 2021.

2021. aasta taotlusvooru esitati 47 taotlust kogusummas 99 218 eurot. Hindamiskomisjon otsustas toetada 32 taotlust kogusummas 45 400 eurot. 

Kõikide toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 15. oktoober. Aruande vorm on kättesaadav siit.

2021. vooru info:

Taotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: Noor Instrumentalist 2021. a. statuut 

- Toetuse saajateks võivad olla juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused
- Projekt oodatav mõju peab olema vähemalt maakonnaülene
- Projekt toimumisaeg on kõige varem 1.03.2021 ja hiljemalt 15.10.2021
- Projektid, mis on suunatud pillimänguga tegelevate laste/noorte muusikalise taseme tõstmiseks ja õppe mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Sellisteks projektideks on:
       - Konkursside korraldamine
       - õppelaagrite, koolituste ja meistriklasside korraldamine
       - uute metoodiliste õppevahendite välja andmine ja tellimine s.h helilooming
- Maksimaalne eraldatav toetussumma on 3000 € kusjuures oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest
- Toetatavad tegevused (abikõlblikud kulud) on:
       - sündmuse korraldamise tehnilised kulud (ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu);
       - juhendajate, koolitajate ja žüriiliikmete reisi- ja majutuskulu;
       - töötasu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
       - infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
       - reklaamikulu.
- Abikõlblikud kulud ei ole:
       - instrumentide, inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
       - osalejate (õpilaste) reisi, toitlustus ja majutuskulu;
       - tasu projektijuhtimise ja muu organisatoorse töö või teenuse eest;
       - stipendiumite ja preemiate maksmised ning kingituste (s.h. auhindade) soetamine;
       - osavõtutasu.

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 15. oktoober. Aruande vorm on kättesaadav siit.


Logo

Noor Instrumentalist_logo

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm).

Arhiiv

Infot toetusprogrammi kohta:

Karl-Erik Tamme
toetusprogrammi koordinaator
noorinstrumentalist@gmail.com
55690575

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.
 HTM logo