Arengutoetus

Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noortele talentidele ja edukatele õpetajatele

 

2021. aasta II taotlusvooru toetuse saajad on selgunud!

"Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noortele talentidele ning edukatele õpetajatele" 2021. aasta II taotlusvoor oli avatud perioodil 1. mai kuni 1. juuni. Taotlusi sai esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu.

Toetuse saajad on leitavad hindamiskomisjoni protokollist:

"Arengutoetus" II vooru toetuse saajad 2021

2021. aasta II taotlusvooru esitati 23 taotlust kogusummas 11 336 eurot. Hindamiskomisjon otsustas toetada 21 taotlust kogusummas 9710 eurot. 

Kõikide toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 15. oktoobriks 2021.

Toetusprogrammist

Arengutoetuse eesmärgiks on toetada silmapaistvaid muusikakoolide õpilasi ja edukaid muusikakoolide õpetajaid mitmekesisemate õppetingimuste ja -väljundite loomiseks. Toetus on suunatud muusikakoolide õpilastele, kellel on potentsiaali õppida muusikat ka kesk- ja kõrgtasemel ning silmapaistvatele muusikakooli õpetajatele. Toetuse eraldamise tulemusena tõuseb noorte talentide erialane võimekus ja õpetamise kvaliteet.

Taotlejatel palume kindlasti tutvuda toetusprogrammi statuudiga.

Kes on toetuse saajateks ja mis tegevusteks on toetus mõeldud?

Arengutoetuse saajateks on muusikakoolid, kus õpib õpilane või töötab õpetaja, kellele toetust taotletakse. Toetuse eest kaetakse kulutused õpilasele ja õpetajale, mille sisuks on õppetegevuse mitmekesistamine. Selleks võib olla näiteks meistrikursustel, koolitustel, konkurssidel, festivalidel osalemine. Toetuse eest on võimalik katta näiteks osalustasu, transpordi, majutuse jms kulude eest. Toetus on mõeldud konkreetsele õpetajale ja/või õpilasele. Üks muusikakool võib toetust taotleda mitmele õpilasele ja/või õpetajale. 

Arengutoetus antakse välja kahes kategoorias

1. Noore talendi arengutoetus 

Silmapaistvad õpilased vanuses 12-19. a, kes õpivad muusikakooli põhiastmes või keskastme eelõppes ning on osalenud eriala konkursil või on muul moel erialaste tulemustega silma paistnud. Toetus ei laiene õpilastele kes õpivad muusikat kesk- või kõrgtasemel. 

Toetus on ettenähtud tegevusteks, mis soodustavad õpilase erialalist arengut (nt osalemine meistriklassides, mentorõppes, õppelaagrites, koolitustel, konkurssidel).

Toetuse taotlemiseks peab taotluses kirjeldama: 

  • arengutoetuse kasutamise plaane (tegevuskava);
  • õpilase motivatsioonikiri, mis kirjeldab tema tulevikuplaane;
  • õpilase seniste erialaste tulemuste kirjeldus.

2. Eduka õpetaja arengutoetus

Silmapaistvad õpetajad kelle juhendatavad õpilased on osalenud eriala konkursil või on muul moel erialaste tulemustega silma paistnud. Õpetajal peab olema kehtiv tööleping muusikakooliga.

Toetus on ettenähtud erialaseks enesetäiendamiseks (osalemine meistriklassides, õppelaagrites, koolitustel, konverentsidel jms.) ning osalemiseks sündmustel, mis toetavad õpilase arengut (konkursid, meistriklassid, õppelaagrid, koolitused jms.).

Toetuse taotlemiseks peab taotluses kirjeldama: 

  • arengutoetuse kasutamise plaane (tegevuskava);
  • esitama ülevaate viimase viie aasta tegevusest õpetajana (s.h. õpilaste tulemused konkurssidel ja nende edasised erialased valikud). Lühema töökogemusega õpetajad esitavad ülevaate kogu tööperioodist õpetajana.

Toetuse suurus ja kasutamise aeg

Toetuse suuruseks on 200 kuni 1000 eurot ühe inimese kohta. Toetussumma eraldatakse vastavalt tegevuskavas planeeritud tegevustele. Täpse taotletava summa esitab taotleja taotluses.
Toetuse kasutamise periood on vahemikus 22. jaanuar kuni 15. oktoober 2021.

Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande hiljemalt 15. oktoobriks 2021.

Aruandevorm on kättesaadav siit: Toetuse kasutamise aruanne.

Taotluse esitamine ja hindamine

Taotluse saab esitada elektrooniliselt HARNO konkursiveebis siin.

Taotluse esitatakse muusikakooli nimel, kuid taotlust ei pea tingimata sisestama taotleja (muusikakooli) allkirjaõiguslik isik. 2021 aastal toimub kaks taotlusvooru:

1. voor: 22.01-15.02.2021 
2. voor: 1.05-1.06.2021.

Taotluse hindamisel võetakse muu hulgas arvesse taotluse vastavust taotlusvooru eesmärkidele ning taotluse selgust ja läbimõeldust.

Hindamiskomisjon esitab toetuse saajate nimekirja koos toetussummadega, seejärel sõlmib EML muusikakooliga toetuse andmise lepingu toetus makstakse välja 14 päeva jooksul.

Toetusmeetme eelarve finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EML-le eraldatavatest vahenditest.

I Taotlusvooru toetuse saajad on leitavad hindamiskomisjoni protokollist: "Arengutoetus" I vooru toetuste saajad2021


Programmi sisuliste küsimuste puhul palume kontakteeruda:

Karl-Erik Tamme
toetuste koordinaator
arengutoetus@gmail.com
55690575