Noor Instrumentalist

Toetusprogramm projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Tuuba_lähivaade

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal esmakordselt programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Toetusprogramm "Noor Instrumentalist" elluviimiseks on planeeritud igal aastal korraldada üks taotlusvoor. Varasematel aastatel oli analoogne toetusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektide taotlusvoor, mis lõpetas tegevuse pärast 2018. aasta taotlusvooru toimumist.

2020. aasta taotlusvoor on lõppenud, toetuse saajad selgunud

"Noor Instrumentalist" 2020. aasta taotlusvoor oli avatud perioodil 10. märtsist kuni 25. märtsini. Taotlusi sai esitada ainult elektrooniliselt HITSA konkursiveebi kaudu. Taotlusvooru esitati 37 projekti, mille kogusumma oli 80 076 €. Taotlusvooru eelarve oli kaks korda väiksem - 40 000 € ning 1. aprillil toimunud hindamiskomisjon otsustas selle eraldada 23 projektile. Toetuse saajad ja elluviidavad projektid on leitavad hindamiskomisjoni protokollist: "Noor Instrumentalist" toetuse saajad 2020.

Toetuse saajatega sõlmitakse toetuse eraldamise lepingud. NB! Riikliku eriolukorra piirangud! Eriolukorru tõttu sõlmitakse lepingud projektidega, mille sisuks on sündmuse korraldamine (konkursid, õppelaagrid jms), hiljemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist või kui on selge, et projekt kindlasti toimub. Eriolukorra lõppedes ja tavapärase olukorra saabumisel sõlmitakse ka kõik toetuslepingud vastavalt hindamisprotokollile. Projektidele, mille edukas elluviimine ei ole riikliku eriolukorra tõttu häiritud (noodikogumike loomine, teoste tellimine), sõlmitakse lepingud aprillikuu jooksul.

Üheksale projektile, mis toetusprogrammist "Noor instrumentalist" toetust ei saanud, eraldab Eesti Muusikakoolide Liit sihtotsatarbelise toetuse, et head projektid saaks siiski elluviidud. Sihtotstarbelise toetuse saajatega võttis Eesti Muusikakoolide Liit eraldi ühendust.

2020. vooru info:

Taotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: Noor Instrumentalist 2020. a. statuut 

- Toetust saab vaid juriidiline isik
- Projekt oodatav mõju peab olema vähemalt maakonnaülene
- Projekt toimumisaeg on kõige varem 1.03.2020 ja hiljemalt 31.03.2021
- Projektid, mis on suunatud pillimänguga tegelevate laste/noorte muusikalise taseme tõstmiseks ja õppe mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Sellisteks projektideks on:
       - Konkursside korraldamine
       - õppelaagrite, koolituste ja meistriklasside korraldamine
       - uute metoodiliste õppevahendite välja andmine ja tellimine s.h helilooming
- Maksimaalne eraldatav toetussumma on 3000 € kusjuures oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest
- Toetatavad tegevused (abikõlblikud kulud) on:
       - sündmuse korraldamise tehnilised kulud (ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu);
       - juhendajate, koolitajate ja žüriiliikmete reisi- ja majutuskulu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - töötasu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
       - infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
       - reklaamikulu.
- Abikõlblikud kulud ei ole:
       - instrumentide, inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
       - osalejate (õpilaste) reisi, toitlustus ja majutuskulu;
       - tasu projektijuhtimise ja muu organisatoorse töö või teenuse eest;
       - stipendiumite ja preemiate maksmised ning kingituste (s.h. auhindade) soetamine;
       - osavõtutasu.

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu. Aruande vorm on kättesaadav siit.


Logo

Noor Instrumentalist_logo

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm).

Arhiiv

Infot toetusprogrammi kohta:

Karl-Erik Tamme
toetusprogrammi koordinaator
noorinstrumentalist@gmail.com
55690575

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.
 HTM logo