07.06.2024

Maikuu uudiskiri

 

Eesti Muusikakoolide Liidu uudiskiri

MAI 2024


 

Muusikakoolide raamõppekava koostamine

Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus on alustanud muusikakoolide raamõppekava koostamist. Esimene töörühma kohtumine toimus 3. mail, kus sõnastati koostöös HTMiga raamõppekava eesmärgid. Peamiseks eesmärgiks on muusikakoolides pakutavate õppevormide ja tasemete ühtlustamine leppides kokku ühtne terminoloogia ning erinevate õppetasemete õpiväljundid.  Järgmisel kohtumisel on plaanis kaardistada muusikakoolis õppija personaliseeritud õpitee ning koostöös üldhariduskooli õppekavade ekspertidega kaardistada formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimise jaoks vajalikud pidepunktid.


 

Kogemusseminar „Kutseandekuse toetamine”

2. mail toimus Olustveres kutseandekuse kogemusseminar. Kutseandekusega seoses olid teemadeks definitsiooni vajadus, kutseandekate märkamine ja toetamine, kutsevõistluste rahastamine ja toetamine.
Seminari materjalid leiab siit:

 

Kogemuskoolitus 2.05.2024 Olustveres – MTÜ Eesti Talendikeskus


 

Seminar väärkohtlemise ennetamisest huvihariduses
2. ja 13. mail

Kultuuriministeeriumis toimus väärkohtlemise teemaline seminar, kuhu olid oodatud huviharidust pakkuvad organisatsioonid. Ettekandeid oli kaks - spordivaldkond ja muusika. Ettekannete sisu oli väärkohtlemise ülevaate andmine spordikoolides ja muusikakoolides. Seminari kuulutas välja sotsiaalministeerium, kes on väärkohtlemise seminare pidanud erinevatele huvigruppidele juba varem. Kuna spordivaldkonnas on antud teema väga tugevalt pildis, siis seminaride eesmärk on juhtida tähelepanu ka muudes huviala valdkondades toimuvale ning ennetada väärkohtlemise toimumist. Jätkuseminar kultuuriministeeriumil 13.mail - “Väärkohtlemise ennetus kultuuri erialadel huvihariduses”. Mõlemad seminarid olid väga informatiivsed ning juhtisid tähelepanu teemale, millest pole palju räägitud. Muusikakoolide Liit on väga huvitatud antud teemaga kaasas käima ning olema ise eesrindlik selle käsitlemisel.


 

HTMi partnerluspäev 24.05

23. mail korraldas HTM Tartus partnerluspäeva kõikidele strateegilistele partneritele. Ministeerium tutvustas 2023.a. tulemusaruannet, lähiaastate eesmärke ning 2025-2027 parterlusperioodi. Uued partnerlusperioodi eesmärgid ja tingimused avalikustatakse 2024. aasta septembriks. Lisaks toimus Sotsiaalministeeriumi ettekanne ja arutelu teemal “Õpilase sotsiaalmajanduslik taust ja selle mõju haridustulemustele - kus oleme täna ja kuidas edasi?”


 

49. EMU üldkoosolek ja Euroopa Muusikakoolide Foorum St. Pöltenis, Austrias
30.05-01.06.2024

30. maist kuni 1. juunini toimus Austras St. Pöltenis EMU üldkoosolek ning Euroopa Muusikakoolide Foorum 2024. Üldkoosoleku peamiseks teemaks oli uue EMU juhi ja juhatuse valimine. Philippe Dalarun on olnud ametis maksimaalsed 3 ametiaega ning edasi enam kandideerida ei saa. Uued kandidaadid olid Michaela Hahn Austriast ning Robert Vroegindewwij Hollandist. Suure häälteenamusega sai EMU uueks juhiks Michaela Hahn.

Pildil EMU vana ja uus juhatus.


 

Huvikoolide kvaliteedi hindamine

Huvihariduse katusorganisatsioonid koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga töötavad välja huvikooli kvaliteedi hindamise kriteeriumid. Töögruppi kuuluvad huvihariduse katusorganisatsioonide esindajad, HTMi huvihariduse valdkonna esindajad, HAKA esindajad, üldhariduskoolide õppekavade ja kvaliteedi eksperdid, kõrghariduse kvaliteedi ja koolituse eksperdid. 

Aluseks on võetud üldhariduskooli kvaliteedi hindamise süsteem, mida kohendatakse huviharidusele vastavaks ja sobivaks. Töögrupi töötulemus valmib 31. augustiks.